Projektová a inženýrská činnost
● investiční záměry, studie k investičním záměrům
● dokumentace k územnímu řízení včetně projednání a obstarání územního rozhodnutí
● projekty staveb včetně projednání a obstarání stavebního povolení
● oceňování stavebních prací, rozpočty staveb
● příprava a projednání žádostí o dotace
● autorský dozor
● technický dozor investora

 

Realizace staveb
● generální dodávky pozemních staveb
● generální dodávky vodohospodářských staveb
● generální dodávky inženýrských staveb
● rekonstrukce historických objektů
● revitalizace vodních toků
Uvedený rozsah prací je zajišťován jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce stávajících objektů. Zakázky jsou zpracovány ve všech profesích podle platných českých zákonů, předpisů a norem. V rámci přípravy staveb zajišťujeme ve spolupráci se specializovanými subdodavateli potřebné průzkumy ( stavebně-technický, inženýrsko-geologický, radonový, apod.) a statické posouzení stávajících objektů. Na základě dlouhodobých dohod spolupracujeme s četnými specialisty a firmami z oborů technického zařízení budov (elektroinstalace, ústřední vytápění, zdravotechnika,
vzduchotechnika, požární ochrana, atd. ).